ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ

 • Αναγνωρίζουμε το προσωπικό και τα στελέχη μας ως πολύτιμο κεφάλαιο για την επιχείρηση και μεριμνούμε για την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και για τη δημιουργία σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας με στόχο τη διασφάλιση των κοινών μας συμφερόντων.
 • Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των στόχων
 • Επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας ώστε να είμαστε σε θέση να ικανοποιούμε τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Είμαστε διαρκώς ενήμεροι για τις εξελίξεις στους τομείς που άπτονται των δραστηριοτήτων μας.
 • Εφαρμόζουμε σχολαστικά όλες τις εσωτερικές διαδικασίες που επηρεάζουν την ποιότητα.
 • Φροντίζουμε για την άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων ποιότητας, όποτε αυτά εμφανιστούν.
 • Προβλέπουμε και επισημαίνουμε πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών, ενώ συγχρόνως λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο.
 • Καθορίζουμε και αναθεωρούμε στόχους σε σχέση με την ποιότητα, την ασφάλεια & την υγεία, την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση, κοινωνική ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πολιτική ποιότητας, υγείας & ασφάλειας, περιβαλλοντικής & ενεργειακής διαχείρισης της εταιρείας μας εκφράζει την δέσμευσή μας:

 • Να επιτύχουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω της διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών και των υπηρεσιών μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κατανοούμε, καλύπτουμε και υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας.
 • Να ολοκληρώνουμε τα έργα, χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.
 • Να αποδεικνύουμε την περιβαλλοντική ευαισθησία της επιχείρησης και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
 • Να βελτιώνουμε την ενεργειακή μας επίδοση, συμπεριλαμβανόμενης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.

Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι:

 • Να αναγνωρίζουμε και να ικανοποιούμε με συνέπεια τις απαιτήσεις των πελατών μας,
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στον τομέα μας
 • Να ενδυναμώσουμε τη θέση μας στην εγχώρια αγορά.

Πιστεύουμε στην οικοδόμηση και διατήρηση καλών σχέσεων με το προσωπικό μας, τους πελάτες μας και το ευρύτερο κοινό εν γένει.

Προσδοκούμε διαρκή ανάπτυξη και περιμένουμε από τους εργαζόμενους να παίξουν ενεργό ρόλο στην πρόοδο της εταιρείας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αναγνωρίζουμε τη κοινωνική και οικονομική ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Διαχειριζόμαστε θέματα κοινωνικής ευθύνης που σχετίζονται με:

 • την παιδική εργασία
 • την εξαναγκασμένη εργασία
 • την υγεία και ασφάλεια
 • την ελεύθερη συμμετοχή σε επαγγελματικούς συλλόγους
 • τις διακρίσεις και τις πρακτικές πειθαρχικών μέτρων
 • τα ωράρια εργασίας και τις αμοιβές προσωπικού

Με την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών η εταιρεία μας αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην Κοινωνική Ευθύνη.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία μας δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Τη συμμόρφωση της με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000.
 • Την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση/ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης του προσωπικού της, μέσω ειδικών σεμιναρίων και κατάλληλων οδηγιών/διαδικασιών εργασίας.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ευρυθμίας και υπευθυνότητας, καθώς και την ανασκόπηση της Πολιτικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση.
 • Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.

Οποιαδήποτε απαίτηση η παράπονο μπορεί να σταλεί επιπλέον στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας | ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 14001:2015.

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία | ISO 45001:2018

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018.

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης | ISO 50001:2018

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 50001.

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας | ISO 39001:2012

Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001.

Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας | SA 8000:2014

Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου SA 8000.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα παρέχει το πλαίσιο για την επίτευξη της οργανωμένης και στοχοθετημένης συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και από όλους τους εργαζομένους της.

Η Διοίκηση έχει δεσμευτεί για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα, την υγιεινή & ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση.

Η Διοίκηση ανασκοπεί σε ετήσια βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του.

Η Διοίκηση έχει δεσμευτεί για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα, την υγιεινή & ασφάλεια, και  την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο