<

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναπλάσεις – διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στον ιστορικό τόπο της Στεμνίτσας (χωματουργικά, σκυροδέματα, αργολιθοδομές δυο όψεων, αρμολογήματα όψεων λιθοδόμων, λιθόστρωτα, κιγκλιδώματα και η/μ εγκαταστάσεις).

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Τοποθεσία: Τ.Δ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
Έτος: 2009-2010
Αξία: 231.092,00€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο