ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ Δ.Δ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ (ΑΓΩΓΟΣ Δ1)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Eκσκαφές τάφρων και ορυγμάτων υπογείων δικτύων, εκσκαφές θεμελίων, επιχώσεις ορυγμάτων, κατασκευή φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο, κατασκευή δικτύων ύδρευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου PE 100 ονομαστικής διαμέτρου DN160-DN500, βανοστάσια φρεατίων, σύνδεση νέων δικτύων ύδρευσης με υφιστάμενα, αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων και οδοστρωσία, κατασκευή τοπικού σταθμού ελέγχου με χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC).

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2016-2017
Αξία: 1.581.210,57€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο