ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ ΤΣΙΠΟΥ Δ.Δ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΤΗ ΜΠΟΧΑΛΗ (ΑΓΩΓΟΣ Δ2 – Δ3)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Eκσκαφές τάφρων και ορυγμάτων υπογείων δικτύων, εκσκαφές θεμελίων, επιχώσεις ορυγμάτων, κατασκευή φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή δικτύων ύδρευσης από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ονομαστικής διαμέτρου DN75-DN500, βανοστάσια φρεατίων, σύνδεση νέων δικτύων ύδρευσης με υφιστάμενα, αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων και οδοστρωσία, κατασκευή τοπικών σταθμών ελέγχου και κεντρικού σταθμού τηλελέγχου-τηλεχειρισμού με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC).

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2014-2016
Αξία: 7.800.813,01€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο