ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ» ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευή γέφυρας επί του ποταμού «Θειούντα», παραποτάμου του Αλφειού και επί του Επαρχιακού δρόμου Καμαρίτσα- Λεοντάρι του Δ.Ε. Φαλαισίας του Δ. Μεγαλόπολης και συγκεκριμένα, εκσκαφές, καθαιρέσεις βάθρων και καταστρώματος παλαιάς γέφυρας, αποψίλωση βλάστησης, κατασκευή φρεατοπασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή βάθρων έδρασης γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα με επιμελημένη επιφάνεια, κατασκευή και τοποθέτηση προεντεταμένων δοκών επί ελαστικών εφεδράνων, κατασκευή διαδοκίδων – καταστρώματος, πεζοδρομίων και απορροής ομβρίων για το κατάστρωμα γέφυρας, πλάκες σκυροδέματος και ασφάλτινο οδόστρωμα για τη σύνδεση της γέφυρας με τον δρόμο.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τοποθεσία: ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έτος: 2011-2013
Αξία: 722.689,08€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο