ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 6ης & 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικές εκσκαφές και ορύξεις, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων, ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχίων, κιβωτιοειδών οχετών από σκυρόδεμα, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, εργασίες ασφαλτικών επιστρώσεων, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Τοποθεσία: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Έτος: 2018-2019
Αξία: 365.043,72€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο