ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικές εκσκαφές, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων, καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων και περιφράξεων, κατασκευή επιχωμάτων, καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, κατασκευή πλάκων, βάθρων, λεπτοτοίχων, κιβωτιοειδών οχετών, ρείθρων, τάφρων, φρεατίων από σκυρόδεμα, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και νησίδων, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, τομή και απόξεση υφιστάμενου οδοστρώματος, εργασίες ασφαλτικών επιστρώσεων, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2018
Αξία: 403.225,81€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο