<

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Τ.Δ. ΒΑΛΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την κατασκευή στεγασμένου χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου Ιθώμης, ως τμήμα του έργου ανάπλασης δημοτικού οικοπέδου.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Τοποθεσία: ΒΑΛΥΡΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Έτος: 2009-2011
Αξία: 78.890,76€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο