ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατασκευή νέου περιβάλλοντος χώρου του νέου Δημαρχείου του Δήμου Συμπολιτείας ν. Αχαΐας στο Δ.Δ. Ροδοδάφνης (χωματουργικές διαμορφώσεις και τοιχία αντιστήριξης, μαρμάρινες επενδύσεις, μεταλλικά κιγκλιδώματα, εργασίες πρασίνου και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις).

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (τέως)
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2008-2010
Αξία: €546.218,49

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο