ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαιρέσεις αόπλου και οπλισμένου σκυροδέματος, ειδικά επιχώματα, φρεατοπάσσαλοι φ800 και φ600 ενίσχυσης θεμελίωσης και φέρων οργανισμός νέας πτέρυγας από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενίσχυση θεμελίωσης, μανδύες υποστυλωμάτων και διατμητικά βλήτρα του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Τοποθεσία: ΛΕΥΚΑΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2006-2008
Αξία: €841.462,12

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο