ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επισκευές επιχρισμάτων όψεων, συντήρηση και επισκευή στεγών (ανακατασκευές υγρομονώσεων και επικεράμωσης βυζαντινού τύπου), ανακαίνιση χρωματισμών όψεων, πρόναου και κωδωνοστασίου, συντήρηση- χρωματισμοί κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2018
Αξία: 30.000,00€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο