ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ Δ.Δ. ΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενίσχυση του υδατόπυργου Δ.Δ. Ρίου με μανδύες από οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε όλα τα υποστυλώματα, σε όλες τις δοκούς (5 επίπεδα), διατρητικά βλήτρα, ειδικά μεταλλικά τεμάχια κόμβων, αμμοβολή, επισκευαστικά κονιάματα, ειδικές μονώσεις.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. ΡΙΟΥ
Τοποθεσία: ΡΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2007-2009
Αξία: €150.000

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο