ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ & Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επισκευή όψεων και εξωστών και χρωματισμοί αυτών, αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων, επισκευές επιχρισμάτων, αποξήλωση χωρισμάτων και παλαιών εγκαταστάσεων, καθαρισμοί και αποκομιδή αχρήστων.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Τοποθεσία: ΑΙΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2016-2017
Αξία: 17.072,56€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο