ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθαρισμός τάφρων όμβριων υδάτων από φερτά υλικά, προσχώσεις, σκουπίδια και αυτοφυή βλάστηση, με σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής τους ικανότητας. Καθαίρεση κατασκευών επί των τάφρων, που δυσκολεύουν την ομαλή ροή των υδάτων λόγω κακότεχνης κατασκευής τους και επανακατασκευή τους με επαρκείς υδραυλικές διατομές και στις σωστές υψομετρικές στάθμες. Σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί πλημμυρική συσσώρευση όμβριων υδάτων, προβλέπεται η ανακατασκευή υδραυλικών έργων για την αποχέτευση τους προς παρακείμενους αποδέκτες

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τοποθεσία: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2019
Αξία: 161.290,32€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο