ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΌ ΑΓ. ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΙ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Α’ ΦΑΣΗ – ΤΜΗΜΑ 1 (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων, κατασκευή δεξαμενών οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκευή αντλιοστασίων οπλισμένου σκυροδέματος, ανόρυξη τάφρων, αγωγοί ύδρευσης υπό πίεση, βοηθητικός εξοπλισμός βανοστασίου και δεξαμενών, εγκατάσταση ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους, εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης 400kVA, εγκατάσταση εξοπλισμού υφιστάμενων γεωτρήσεων, εγκατάσταση γερανογέφυρας, εγκατάσταση εξαερισμού βανοστασίου, εγκατάσταση αυτοματισμών, αντικεραυνική προστασία, κατασκευή και εξοπλισμός οικσίκου προχλωρίωσης.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Τοποθεσία: ΑΓ. ΠΑΥΛΟ ΠΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΙ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Έτος: 2012-2014
Αξία: 1.930.894,31€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο