ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων, καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων, κατασκευή λιθοδομών, κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20, λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, κατασκευή και πλήρωση φατνών απο σιρματόπλεγμα, εφορμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, στηθαία ασφαλείας οδών.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τοποθεσία: ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2018
Αξία: 403.225,80€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο