ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Π

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χωματουργικά – οδοστρωσία – ασφαλτικά – αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου τύπου EVA στις Παραγλαύκιες Αρτηρίες, προστασία ποταμού Γλαύκου με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) στις δύο όχθες, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, αγωγοί ύδρευσης, αγωγοί ομβρίων Φ1500, φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης, εργασίες πρασίνου, δίκτυο άρδευσης, οδοφωτισμός, φωτεινή σηματοδότηση, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση οδών, μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, κατασκευή εκβολής του χειμάρρου Ελεκίστρας στον ποταμό Γλαύκο.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2015-2017
Αξία: 9.024.390,24€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο