ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ-ΛΕΥΚΟΧΩΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες κατασκευής και υλικά δικτύου μεταφοράς λυμάτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ήτοι, χωματουργικά, σημάνσεις, αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, περιφράξεις, δημιουργία αποδέκτη με βλάστηση από υδρόβια φυτά, οπλισμένα σκυροδέματα, στεγανώσεις, οπτοπλινθοδομές, στέγες, χρωματισμοί, αγωγοί PVC-U SDR 41, φρεάτια, βαθμίδες, ρυθμιστές ροής κλπ. ειδικά τεμάχια, σωληνώσεις PE100 MRS10, ειδικά τεμάχια, αυτοκαθαριζόμενες σχάρες, αντλίες, υπεριώδης απολύμανση, ηλεκτρολογικά, θεμελιακή γείωση, διάταξη οξυγόνωσης με flowform.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Τοποθεσία: ΑΒΡΑΜΙΟΥ-ΛΕΥΚΟΧΩΡΑ, ΜΕΣΣΉΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ
Έτος: 2013-2015
Αξία: 2.095.121,95€

Εάν ενδιαφέρεστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα στο τεχνικό σας έργο