ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου του νέου Δημαρχείου του Δήμου Συμπολιτείας

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία:
Πελάτης: MUNICIPALITY OF SYMPOLITEIA (ex)
Τοποθεσία: SYMPLOLITEIA, GREECE
Έτος: 2005-2008
Αξία: €1.245.000

Looking for a high quality constructor for your next project?